Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych i konsultacji w ramach Platforma Edukacyjna Krajowej Kancelarii Rachunkowej „Wyjaśniamy Księgowość” www.kkr.edu.pl

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator szkolenia – oznacza podmiot udostepniający szkolenie, kurs, materiały szkoleniowe i jest nim

 

Krajowa Kancelaria Rachunkowa Edukacja Sp zoo

Ul. Szlak 20/14, 31- 153 Kraków

NIP 6762553367

REGON 380982537

KRS 0000984490

Mail do kontaktu i reklamacji: zarzad@kkr.tax

 

 1. Organizator konsultacji – oznacza podmiot udostepniający szkolenie, kurs, materiały szkoleniowe i jest nim

 

KKR Doradztwo Podatkowe Sp zoo

Ul. Szlak 20/14, 31- 153 Kraków

NIP 6762550742

REGON 380500254

KRS 0000982438

Mail do kontaktu i reklamacji: zarzad@kkr.tax

 

 1. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie, konsultacje.
 2. Uczestnik– uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
 3. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, inne warunki realizacji usługi, usługa jest realizowana natychmiast po zaksięgowaniu zapłaty.
 4. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych lub konsultacji– umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych, konsultacji.
 5. Usługi Szkoleniowe lub konsultacje – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.
 6. Portal – https://kkr.edu.pl/

 

2.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony https://kkr.edu.pl/
 2. Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony https://kkr.edu.pl/ poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

 

3.  Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych, konsultacji zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po zakupie szkolenia przez Zamawiającego poprzez płatności Paypal lub PayU.
 2. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zakupu (wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zakupu), w którym może zweryfikować poprawność wybranej nazwy szkolenia oraz kwotę do zapłaty.
 3. Otrzymanie e-maila informującego o zakupie szkolenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych , konsultacji następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, konsultacje , zgodnie z wysokością opłaty za szkolenie wskazanej w sposób określony w § 4.

 

4. Warunki uczestnictwa

 1. Wysokość opłaty za szkolenie lub konsultacje jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi przysługują rabaty zgodnie z warunkami Oferty.
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 3. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 certyfikat z odbytego szkolenia, test oraz ewentualne materiały szkoleniowe.

 

5. Odstąpienie/Zwrot

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

6. Prawa własności intelektualnej i udostępnienie kursu

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e‑mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. Format treści zakupowych będzie udostępniony w najbardziej popularnych formatach tj. MP4 lub MOV.
 4. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e‑mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. Kursy
 5. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 6. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:


• korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
• nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
• nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 1. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamację składaną przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Szkoleniowej należy sporządzić w formie pisemnej oraz określić:
  1. uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę, grupę i termin Usługi Szkoleniowej, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres mailowy: zarząd@kkr.tax
 4. Organizator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

8. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również
   Administratorem Danych Osobowych.
  2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
  4. Administratorem danych osobowych jest KKR Doradztwo Podatkowe SP zoo. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA oraz ePłatności Sp. z o.o. Sp. k., które są również Administratorem Danych Osobowych.

 

9. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony

 1. Organizator informuje iż w ramach udostępnianych treści cyfrowych dostępne są ogólne informacje o szkoleniu, jak również warunki uczestnictwa w nim. Uczestnik może również za pomocą udostępnionego formularza zgłosić swój udział w szkoleniu oraz skontaktować się z Organizatorem za pomocą poczty elektronicznej. Organizator stosownie do swojej wiedzy umieszcza na stronie portalu program ramowy szkoleń oraz warunki uczestnictwa.
 2. Dostęp do portalu chroniony jest za pomocą unikalnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła a sam portal udostępniony jest za pomocą technologii https i autoryzowany certyfikatem Organizatora.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.01.2024.